Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom webstránky www.marketingplayer.sk (ďalej len „e-shop“) medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim je: Marketing Player s.r.o., Exnárova 37, 82103 Bratislava. IČO 53548159, DIČ 2121408124. Tel. 0905422916, e-mail: info@marketingplayer.sk, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava I, pod č. 110-295785.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Predmetom predaja v e-shope predávajúceho je:

 • elektronický (digitálny) obsah – dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe nedodávané na hmotnom nosiči a poskytnutie prístupu k takémuto obsahu (ďalej len „produkt“), 
 • služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času – účasť na kurzoch, školeniach, workshopoch alebo udalostiach (ďalej len „služba“).

Ceny produktu

Všetky ceny produktov a služieb v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH, ale je registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH s číslom: SK2121408124. Ceny produktov a služieb sú uvedené pri každom produkte osobitne. Cena produktu zahŕňa prístup k online obsahu na neobmedzenú dobu existencie portálu. Cena služby zahŕňa účasť na školení/ kurze/workshope/evente v dátume a čase podľa výberu kupujúceho.

Právo na využívanie zakúpeného produktu má len kupujúci, ten však môže požiadať predávajúceho o prenos prístupu (darovanie) tretej osobe po súhlase predávajúceho. Bez súhlasu predávajúceho kupujúci nesmie poskytnúť prístupové údaje k zakúpenému produktu tretej osobe. Kupujúci musí chrániť prístupové údaje k zakúpenému produktu pred stratou alebo zneužitím. 

Kupujúci môže svoju účasť na kurze/workshope/školení/evente preniesť aj na tretiu osobu (darovanie účasti) aj na tretiu osobu po súhlase predávajúceho.

Zaplatením kúpnej ceny produktu kupujúci získava prístup k digitálnemu obsahu, ktorý môže ukladať len svojom zariadení a nesmie ho ďalej sprístupňovať na inom zariadení prístupnom vo verejnej sieti (na internete) a nesmie ho bez súhlasu predávajúceho šíriť ďalej akýmkoľvek spôsobom. Zakúpené produkty môže kupujúci využívať len pre svoje osobné účely (t.j. nie na komerčné využitie alebo ďalší predaj).

Platba za produkty a služby

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný produkt alebo službu nasledujúcimi spôsobmi:

 • platba online,
 • platba vopred bankovým prevodom

Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný produkt.

Dodanie produktu a služby

Digitálny produkt (elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči) sa považuje za dodaný dňom, kedy predávajúci poskytne kupujúcemu prístupové údaje k produktu. Predávajúci poskytne tieto prístupové údaje do 48 hodín od pripísania platby na účet predávajúceho.

Predávajúci poskytne službu poskytnutia účasti na školení/ kurze/workshope /evente v dohodnutom čase a mieste.

Reklamačný poriadok 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má produkt alebo služba počas používania kupujúcim. 

Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, ktorá plynie od dodania produktu kupujúcim. Záručná doba na služby je 3 mesiace.

Ak má produkt alebo služba vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt alebo služba mohli riadne užívať ako produkt či služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo služby za iný produkt či službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt či službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu alebo služby.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese: Exnárova 37, 82103 Bratislava alebo na e-mailovej adrese predávajúceho. 

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania opravou produktu alebo služby, výmenou produktu alebo služby za iné, vrátením kúpnej ceny produktu alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu alebo služby, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu alebo služby za iný produkt.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Vrátenie produktu – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Predmetom zmluvy je:

 • dodanie elektronického obsahu na nehmotnom nosiči, pri ktorom kupujúci nemá zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní okrem prípadu, ak sa jeho poskytovanie začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a bez vyhlásenia kupujúceho, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pri ktorých kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní.

V prípade, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a tento nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, v takom prípade môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na https://marketingplayer.sk/wp-content/uploads/2021/03/Formular-na-odstupenie-od-zmluvy-marketingplayer.sk_.pdf (ak odkaz nefunguje, prosím vyžiadajte si formulár cez email, alebo skontrolujte potvrdzovací email objednávky)

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. 

Ak kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zastaví kupujúcemu prístup k využívaniu produktu.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.

Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. 

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám. 

Marketingový informačný systém predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

 • spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku
 • alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Majiteľ a prevádzkovateľ týchto stránok, Marketing Player s.r.o., Exnárova 37, 82103 Bratislava. IČO 53548159, DIČ 2121408124. Tel. 0905422916, e-mail: info@marketingplayer.sk. Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava I, pod č. 110-295785 (ďalej len „Správca“) uchováva nasledujúce osobné údaje klientov, ktorým poskytujú služby tohto portálu:

 • Meno, priezvisko
 • IČO, DIČ, adresu, firmu
 • Emailovú adresu
 • Telefónne číslo
 • Komunikáciu, informácie a podklady, ktoré klient v rámci poskytovania služieb prevádzkovateľovi poskytne.
 • Fotky, videá a iné obrazové materiály
 • IP adresa
 • Súbory cookie
 • Prípadne iné on-line identifikátory

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko zbierame za účelom registrácie na portál a prihlásenia naň, prípadne za účelom fakturácie. Tieto údaje sa uchovávajú v administratívnom rozhraní portálu a v účtovníckom programe iDoklad, do ktorého sú po zaplatení odoslané.

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje, konkrétne IČO, DIČ, adresu, firmu, zbierame za účelom fakturácie podobne ako v predchádzajúcom prípade.

Email

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť klientom zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480 / 2004 Zb. O službách informačnej spoločnosti, ak o ne prejavíte záujem, prípadne na základe oprávneného záujmu nadobudnutého vďaka predzmluvno-zmluvnému vzťahu alebo vďaka zmluvnému vzťahu s našou spoločnosťou. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť. Emailovú adresu tiež uchovávame pri vašom účte ak ste registrovaný užívateľ na našom systéme. Svoj účet môžete kedykoľvek zmazať v administratívnom rozhraní.

Telefónne číslo

Telefónne číslo uchovávame v administratívnom rozhraní, ktoré je dobrovoľným údajom, ktorý využívame v prípade koordinácie medzi užívateľom a našim portálom. Má za úlohu zlepšiť vaše užívateľské pohodlie pri práci s portálom a nikomu tieto údaje neposkytujeme ani ich iným spôsobom ďalej nespracovávame. 

Komunikačné podklady

Ak sa rozhodnete poskytnúť akékoľvek informácie pri práci s našim portálom alebo mimo neho (napríklad prostredníctvom emailu), ktoré majú charakter osobných údajov, berte prosím na vedomie, že sú poskytnuté vašim slobodným rozhodnutím a môžete ich kedykoľvek zmazať, alebo požiadať o ich zmazanie. Tieto údaje však žiadnym spôsobom nespracovávame (napríklad zhromažďovaním do odberu noviniek a pod.).

Fotky, videá a iný obrazový obsah

Podľa nových nariadení sú fotky, videá a iný obrazový identifikačný osobný údaj špeciálnou kategóriou osobných údajov, ktoré si vyžadujú osobitný súhlas, a preto vždy pred zverejnením materiálov obsahujúcich dané údaje žiadame o písomný alebo ústny súhlas, ktorý máte právo kedykoľvek zmeniť a požiadať o úpravu alebo výmaz. Typickým príkladom môže byť zverejnenie vašej fotky na workshope alebo prezentačné video z akcie.

IP adresa

IP adresa, ktorá lokalizuje vaše miesto pripojenia je anonymizovaná pri práci so štatistickým nástrojom Google Analytics a inak nie je spracovávaná.

Cookies

Cookies, ktoré rozoberáme nižšie, spracováva vás prehliadač pre účely fungovania webových stránok a ich anonymizovanú analýzu, po vašom súhlase aj na účel cielenej reklamy.

Formy zberu osobných údajov a váš súhlas pri ich využívaní

Registrácia na portál

Súhlas  so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu:

Udeľujete týmto súhlas Správcovi, aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “Nariadenie”), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko;
 • emailovú adresu; 
 • telefónne číslo;
 • fakturačnú adresu;
 • dodaciu adresu;
 • históriu objednávok.

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • zriadenie a administrácia užívateľského účtu;
 • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku.

Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:

 • zriadenie a administrácia užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu.
 • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, alebo emailu so žiadosťou o odstránenie.

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo: 

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov,
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Registrácia je možná buď vyplnením emailom, ktorý je nutný potvrdiť do 7 dní, inak je účet automaticky odstránený, prípade prihlásením cez váš účet na sociálnej sieti, vďaka ktorému dávate súhlas so spracovaním osobných údajov priamo danej spoločnosti.

Prihlásenie na portál

Užívatelia môžu použiť emailovú adresu, ktorú použili pri registrácií, alebo môžu využiť jeden z nasledovných spôsobov prihlásenia pomocou sociálnych sietí:

 • Google
 • Facebook
 • LinkedIn
Google

Portál využíva váš Google účet a emailovú adresu, ktorú máte naň viazanú na jednoduchšiu formu prihlasovania. Portál nevužíva žiaden senzitívny rozsah oprávnení, ktorý by umožňoval nahliadnutiu k vašim osobným údajom viazaným na váš Google účet. Vyžadujeme len možnosť vidieť vašu emailovú adresu, ktorá bude viazaná na účet na našom webe a k nemu vygenerujeme užívateľské meno, ktoré nepozostáva so žiadnych údajov vo vašom Google účte. Následne vďaka cookies (viz. sekcia “Cookies”) ste prihlásený do portálu aj pri opakovanej návšteve, až pokiaľ cookies nepremažete, prípadne cookies neexpirujú.

Facebook

Portál využíva váš Facebook účet a emailovú adresu, ktorú máte naň viazanú na jednoduchšiu formu prihlasovania. Portál nevužíva žiaden senzitívny rozsah oprávnení, ktorý by umožňoval nahliadnutiu k vašim osobným údajom viazaným na váš Facebook účet. Vyžadujeme len možnosť vidieť vašu emailovú adresu, ktorá bude viazaná na účet na našom webe a k nemu vygenerujeme užívateľské meno, ktoré nepozostáva so žiadnych údajov vo vašom Facebook účte. Následne vďaka cookies (viz. sekcia “Cookies”) ste prihlásený do portálu aj pri opakovanej návšteve, až pokiaľ cookies nepremažete, prípadne cookies neexpirujú.

LinkedIn

Portál využíva váš LinkedIn účet a emailovú adresu, ktorú máte naň viazanú na jednoduchšiu formu prihlasovania. Portál nevužíva žiaden senzitívny rozsah oprávnení, ktorý by umožňoval nahliadnutiu k vašim osobným údajom viazaným na váš LinkedIn účet. Vyžadujeme len možnosť vidieť vašu emailovú adresu, ktorá bude viazaná na účet na našom webe a k nemu vygenerujeme užívateľské meno, ktoré nepozostáva so žiadnych údajov vo vašom LinkedIn účte. Následne vďaka cookies (viz. sekcia “Cookies”) ste prihlásený do portálu aj pri opakovanej návšteve, až pokiaľ cookies nepremažete, prípadne cookies neexpirujú.

Platby

Na základe vašich platieb uchovávame zo zákona údaje, ktoré ste uviedli pri platbe za naše služby  a tieto údaje sa prenášajú do účtovného programu iDoklad, kde evidujeme stav jednotlivých objednávok. Údaje o samotnej kreditnej karte spracováva platobná brána GoPay a náš portál ich nespracováva. 

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára. Pri odosielaní komentára ste povinný udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov.

Týmto udeľujete súhlas Správcovi, aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “Nariadenie”), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • meno / prezývku;
 • emailovú adresu; 
 • fotografiu (ak poskytnete cez službu tretej strany).

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom. 

Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 10 rokov a to za účelom:

 • zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou a to zaslaním emailu na našu adresu.

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvzatie bude mať za následok anonymizovanie informácií o diskutujúcom pri Vašich príspevkoch popr. na písomnú žiadosť (list, email) kompletné vymazanie vašich diskusných príspevkov.
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva, 
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov pracovaním osobných údajov.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov, videí, alebo iného multimediálneho obsahu, ktorý obsahujú identifikovateľnú časť osoby vyžadujeme súhlas so zverejnením ústnym alebo písomným spôsobom.

Zverejnením fotografie alebo videa, kde je vás možne jednoznačne identifikovať (alebo účasťou na našich eventoch, kde vyhotovujeme fotografický alebo video záznam), alebo udelením súhlasu udeľujete Správcovi, podľa Nariadenia súhlas, aby spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • fotografie
 • videá 
 • iný multimediálny obsah

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • prezentácie portálu na verejnosti
 • umiestnenia na webových stránkach
 • použitia na grafické účely
 • použitia pri reklamách
 • rekapitulácie služieb a produktov portálu

Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:

 • využitia daných osobných údajov na vyššie uvedené účely

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo: 

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvzatie bude mať za následok odstránenie multimediálneho obsahu vrátane s tým spojených osobných údajov,
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Formuláre

Formuláre na kontakt, prihlásenie vyžiadanie cenovej ponuky, stiahnutie elektronických materiálov, registrácia na webinár a pod. obsahujú zaškrtávajúce políčko, ktorým poskytujete súhlas so spracovaním osobných údajov. Tieto údaje uchovávame a spracúvame len na účely plnenia predmetu nášho podnikania s maximálnym zámerom ochrániť jednotlivca. Tieto údaje sme povinný zo zákona držať na účel preukázania získania vášho súhlasu po dobu 5 rokov. 

Vyplnením formuláru udeľujete Správcovi, podľa Nariadenia súhlas, aby spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko
 • titul, pracovnú pozíciu
 • IČO, DIČ, adresu, firmu
 • emailovú adresu
 • telefónne číslo
 • IP adresu
 • prípadne inú komunikáciu, informácie a podklady, ktoré klient v rámci poskytovania služieb prevádzkovateľovi poskytne.

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • kontaktovania s ponukami spoločnosti
 • prihlásenia do reklamných aktivít spoločnosti (webinár, súťaže a pod.)

Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:

 • použitia kontaktných údajov pri vzájomnej komunikácií

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo: 

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvzatie bude mať za následok odstránenie osobných údajov s databázy,
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Newsletter

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozposielania e-mailových obchodných oznámení.

Udeľujete týmto súhlas Správcovi, aby v zmysle Nariadenia spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • emailovú adresu; 

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení. 

Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom:

 • zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení. 

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja. 
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Používame Mailchimp na správu nášho zoznamu odberateľov e-mailových správ a na zasielanie e-mailov našim odberateľom. Mailchimp je založený v našom systéme ako rozšírenie a spoločnosť Mailchimp je poskytovateľ tretej strany, ktorý môže vaše dáta spracovávať pomocou štandardných technológií, ktoré nám pomôžu monitorovať a zlepšovať náš newsletter. Zásady ochrany súkromia spoločnosti Mailchimp sú k dispozícii na stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah (často označovaný a vložený pomocou metód „IFRAME“ alebo „Embed“) z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený (viď. čas cookies).

CRM systém

Spoločnosť nepoužíva žiadny CRM systém na uchovávanie kontaktov, ktorý by bol v rozpore s právnym základom. 

Analytika webových stránok

Na webe využívame služby Google Analytics na anonymizované monitorovanie správania publika na našej stránke (viac v sekcií cookies).

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely štatistického sledovania správania užívateľa na webových stránkach.

Udeľujete týmto súhlas Správcovi, aby v zmysle Nariadenia, spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • marketingové cookies (anonymné);
 • aktivita užívateľa (prehliadané produkty a stránky, nákupné správanie, taktiež anonymné).

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite.

Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:

 • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. (Servery na území EÚ). Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to úpravou zaslaním emailu na našu kontaktnú adresu alebo odstránenia cookies v prehliadači, viď. sekcia cookies nižšie.

Môžeme Vaše osobné údaje spracovať aj bez vášho súhlasu?

Áno, môže sa stať, že k spracovaniu vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas.

Táto situácia sa môže vyskytnúť v nasledujúcich prípadoch:

 • V okamihu, kedy si objednáte niektoré z našich produktov alebo služieb, spracujeme vaše údaje podľa účelu plnenia zmluvy
 • V okamihu, kedy nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis
 • V okamihu, kedy je spracovanie nevyhnutné pre účel oprávneného zaujmú, najmä zabezpečenia bezpečnosti našich webových stránok.

Ako s vami budeme komunikovať?

V okamihu, keď získame súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne v situácii, keď spracovanie osobných údajov nie je podmienené získaním súhlasu (napríklad za účelom plnenia zmluvy), budeme komunikovať prostredníctvom:

 • e-mailu
 • telefónu
 • chatu
 • sociálnych sietí
 • prípadne ďalších aplikácií (napríklad Facebook Messenger)

S kým zdieľame vaše údaje?

Hoci nezverejňujeme vaše osobné údaje žiadnej tretej strane (s výnimkou uvedenou v tomto oznámení), niekedy dostávame údaje, ktoré sú nepriamo vytvorené z vašich osobných informácií od tretích strán, ktorých služby používame. Žiadne takéto informácie nie sú osobne identifikovateľné.

TYPNÁZOVÚČELEXPIRÁCIA
Zákaznícka podporaHelpShelfChatovacie okno2 roky
Zákaznícka podporaLiveAgentLive chat softvér5 rokov
Funkcia portáluAffiliate WPAffiliate softvér1 mesiac
Funkcia portáluGoogleRegistrácia na portál/prihlásenienedefinované
Funkcia portáluFacebook Registrácia na portál/prihlásenienedefinované
Funkcia portáluLinkedInRegistrácia na portál/prihlásenienedefinované
AnalytikaGoogle Tag ManagerVkladanie trackovacích kódov na stránku a ich správaviď. sekcia „Cookies“
AnalytikaGoogle AnalyticsZískavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky24 mesiacov
EmailMailgunSMTP servernedefinované
SocialFacebookObsluha like a share buttonov na blogu + mechanizmus komentárov3 mesiace
SocialYouTubeZobrazenie YouTube videí na stránke13 mesiacov
 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 39 Zákona č. 18/2018 Z.z. 
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle § 39 Zákona č. 18/2018 Z.z. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj  pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte. 
 3. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.
 4. Prevádzkovateľ  prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorý sú uvedené v tomto oboznámení. 
 5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. 
 6. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Oznámenie tretím stranám

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho meta údaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Všetky údaje spracovávame v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “Nariadenie”), a to za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán.  Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy. Osobné údaje ľudí, ktorí prejavili záujem o stiahnutí brožúr, e-bookov, registrovali sa na nami organizovaný webinár, odber noviniek a pod. spracovávame po dobu udelenia súhlasu do doby jeho odvolania, maximálne však 5 rokov. Súhlas môžete odvolať napísaním na e-mail info@marketingplayer.sk. Spracovanie môžete dočasne prerušiť kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého nami zasielaného e-mailu. Osobné údaje získané pomocou súborov cookie spracovávame po dobu 5 rokov.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadné žiadať kópiu týchto osobných údajov,
 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo svoje údaje kedykoľvek zmeniť alebo doplniť
 • právo požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom 
 • právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
 • právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy spoločných správcov neprevažujú nad vašou ochranou súkromia,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na súd.

Ako subjekt údajov, máte právo sa opýtať, aké osobné údaje o vás spracovávame. Toto právo môžete využiť zdarma pre prvé tri otázky ročne. Každý ďalší dotaz bude spoplatnený poplatkom 50 eur za každú jednu žiadosť.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu. Inak vaše údaje, s výnimkou údajov cookies (viď. sekciu cookies) uchovávame zabezpečené na bezpečných serveroch v Nemecku s pravidelnou šifrovanou zálohou.

Aké automatizované rozhodovania  a / alebo profilovania robíme s údajmi používateľa

Na základe prideleného súhlasu so spracovaním osobných údajov a súborov cookies, vykonávame profilovanie podľa stránok, ktoré ste navštívili, posielam automatické emaily v kontexte ponuky, na ktorú ste sa prihlásili alebo vám poskytujeme obsah týchto webových stránok v danom rozsahu. Ako je spomenuté v časti „Cookies”, nejedná sa o profilovanie na báze identifikácie jednotlivca, ale len o segmentáciu, ktorá pomáha zlepšovať naše služby.

Ako môžem nahliadnuť k svojim údajom

Prosím kontaktujte nás na adrese info@marketingplayer.sk.

Ako sa môžem odstrániť sledovanie jednotlivých služieb

Použite prosím nasledovné odkazy:

1. Všeobecný spôsob odhlásenia reklám – http://optout.networkadvertising.org

2. Google analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3. Google ads – https://adssettings.google.com/u/0/authenticated

4. Facebook reklama – https://www.facebook.com/help/568137493302217

Affiliate (partnerské) pravidlá

V snahe úplnej transparentnosti berte prosím na vedomie, že táto webová stránka môže obsahovať partnerské odkazy a akékoľvek nákupy uskutočnené prostredníctvom takýchto odkazov budú mať za následok malú províziu pre vlastníkov tejto webovej stránky. (bez dodatočných nákladov pre vás). Pokúšame sa však obmedziť tieto odkazy len na bezplatný obsah, ktorý nie je súčasťou našich platených kurzov a workshopov, pretože sa domnievame, že je to tak spravodlivé.

Cookies

Majiteľ a prevádzkovateľ týchto stránok, Marketing Player s.r.o., Exnárova 37, 82103 Bratislava. IČO 53548159, DIČ 2121408124. Tel. 0905422916, e-mail: info@marketingplayer.sk. Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava I, pod č. 110-295785, používa cookies, aby sme Vás odlíšili od iných používateľov webových stránok.

Čo sú to cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia.

Následne, pri každej ďalšej návšteve našej stránky sa súbory cookies posielajú späť na pôvodnú webovú stránku alebo na inú stránku, ktorá cookies rozpozná.

Funkcie cookies

 • Pamätajú si vaše preferencie a celkovo zvyšujú užívateľský komfort.
 • Tiež môžu zabezpečiť, aby reklamy, ktoré vidíte online, zodpovedali vašim záujmom a preferenciám.
 • Cookies sú nutné pre uchovanie stavu týchto stránok v priebehu vašej návštevy.

Aké cookies používame?

Používame nasledujúce súbory cookies:

• Nevyhnutne nutné súbory cookies

Jedná sa o cookies, ktoré sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Patrí medzi ne napríklad cookies, ktoré Vám umožnia prihlásenie do zabezpečených oblastí našich webových stránok.

• Funkčné súbory cookies

Sú používané k tomu, aby sme Vás rozoznali, keď sa vrátite na naše webové stránky. Vďaka tomu môžete využívať služby automatického prihlásenia.

• Analytické / výkonnostné súbory cookies

Tie nám umožní rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a zistiť, ako sa návštevníci pohybujú na našich webových stránkach, keď ich používajú.

To nám pomáha zlepšiť spôsob, ktorým fungujú naše webové stránky, napríklad tým, že zabezpečí, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú.

K týmto účelom využívame napríklad služieb Google Analytics na webovú štatistiku. Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení značného a odborného úsilie. Podotýkame, že anonymizujeme všetky IP adresy a osobné údaje, ktoré zadávate pri používaní našich stránok, a teda nemáme k týmto osobným údajom prístup.

Zber cookies na tieto účely možno považovať za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu Spoločných správcov, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým aj ďalej len “Nariadenie”).

• Cielené cookies

Tieto cookies sledujú návštevu našich webových stránok, stránok, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste sledovali. Použijeme tieto informácie, aby naše webové stránky a reklamy na nich zobrazené viac zodpovedali Vašim záujmom. Môžeme tiež zdieľať tieto informácie s tretími stranami za týmto účelom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napríklad reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako sú služby pre analýzu webového prevádzky) môžu tiež používať cookies.

Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača (viď. nižšie v sekcií nastavenie prehliadača a cookies). Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

Nastavenia prehliadača a cookies

Cookies môžete zablokovať pomocou aktivácie nastavenia na Vašom prehliadači, ktorý Vám umožňuje odmietnuť nastavenie všetkých. Ak však budete používať nastavenia prehliadača pre zablokovanie všetkých cookies (vrátane základných cookies), nebudete mať pravdepodobne prístup k časti našich stránok (stránok pre prihlásených používateľov).

Pre správne a bezchybné fungovanie týchto stránok je nutné mať cookies vo vašom prehliadači zapnuté.

Ako môžem odstrániť, alebo zablokovať “cookies”?

V súlade s príslušnými ustanoveniami novelizovaného zákona č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách s účinnosťou od 1. januára 2012, má zákazník právo sa rozhodnúť, či povolí “cookies” na svojom zariadení a to prostredníctvom nastavenia svojho prehliadača. Zákazník, ktorý nezmenil nastavenie nainštalovaného softvéru vo svojom počítači, súhlasí s ukladaním “cookies” vo svojom zariadení. Pod textom je uvedených niekoľko odkazov, ktoré vám môžu pomôcť pri konfigurácii “cookies” v najčastejšie používaných prehliadačoch:

1. Google Chrome

2. Internet Explorer

3. Mozilla Firefox

4. Safari

5. Opera

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu Spoločných správcov námietku podľa čl. 21 Nariadenia, zaslaním na kontaktnú adresu info@marketingplayer.sk. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Spoloční správcovia zhromažďujú na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

Aké analytické cookies bežia so súhlasom?

TYPNÁZOVÚČELEXSPIRÁCIA
AnalytikaGoogle Analyticszískavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky24 mesiacov
Zákaznícka podporaHelpShelfchatovacie okno2 roky
Zákaznícka podporaLiveAgentlive chat softvér5 rokov
Funkcia portáluAffiliateWPAffiliate softvér1 mesiac

Aké reklamné cookies bežia so súhlasom?

TYPNÁZOVÚČELEXSPIRÁCIA
RemarketingGoogle AdsIdentifikácia v rámci reklamnej siete Google AdWords, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)12 mesiacov
RemarketingFacebook PixelIdentifikácia v rámci reklamnej siete Facebook, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)3 mesiace
RemarketingDoubleclickIdentifikácia v rámci reklamnej siete Doubleclick, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)13 mesiacov

Bezpečnostné štandardy

________________________________________

Bezpečnosť vašich údajov berieme veľmi vážne. Uvedomujeme si, že údaje sú jedným z najcennejších aktív, ktoré máte v týchto dňoch.

Keďže si myslíme, že transparentnosť je základným princípom v oblasti bezpečnosti, snažíme sa byť čo najjasnejší, pokiaľ ide o spôsob, akým zaobchádzame s bezpečnosťou a ochranou osobných údajov. 

Robíme celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré majú za cieľ chrániť vaše osobné údaje rovnako tak ako osobné údaje našich užívateľov .

Všetky dáta sú uložené v zabezpečených dátových centrách v Českej republike. Prístup k týmto serverom je chránený osobné identifikáciou a obvyklými opatreniami, ktoré kvalitné dátové centrá ponúkajú.

Na ochranu dát používame moderné technológie, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technologického rozvoja, a realizujeme všetky možné aktuálne známe opatrenia, aby sme osobné údaje zabezpečili pred neoprávnenými zásahmi tretích strán.

Na ochranu údajov pri ich zadávaní alebo zobrazovanie používame technológiu Secure Socket Layer (SSL). Citlivé dáta (čísla kariet a pod.) Nie sú ukladané na naše servery.

Všetky bezpečnostné opatrenia z našej strany musia byť nutne doplnené aj zodpovedným správaním z vašej strany. Najmä tak, že svoje užívateľské údaje (a heslá) do našich aplikácií nebudete poskytovať nikomu ďalšiemu a budete dodržiavať základné všeobecné bezpečnostné opatrenia.

Ďalej prosím majte na pamäti, že v prípade, keď s nami budete komunikovať e-mailom, prostredníctvom chatu, alebo iných aplikácií, nemusia byť tieto spôsoby komunikácie šifrované. Preto by ste ich nemali používať na oznamovanie dôverných informácií.

Ako chránime vaše údaje?

________________________________________

Diskrétnosť

Podľa našich Zmluvných podmienok zaručujeme dôvernosť  vašich údajov na našom webe. Pokiaľ ide o zamestnancov a tretie strany, každý, kto môže zobraziť údaje o zákazníkoch, je zmluvne zaviazaný zachovať ich dôvernosť.

Zamestnanci a dodávatelia

Vykonávame kontrolu nad každým budúcim zamestnancom/dodávateľom počas procesu prijímania zamestnancov/dodávateľov. Každý musí absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane osobných údajov s našim bezpečnostným manažérom. Školenie je zamerané na to, ako bezpečne používať naše interné nástroje, ako spracovávať citlivé informácie a významnou časťou školenia je workshop a diskusia o sociálnom inžinierstve, phishingu a fyzickej bezpečnosti.

Prevádzka našich portálov vyžaduje, aby niektorí zamestnanci/dodávatelia mali prístup k systémom, ktoré uchovávajú a spracovávajú údaje o zákazníkoch. Ak napríklad chceme diagnostikovať problém, ktorý máte počas používania našich služieb, možno budeme potrebovať prístup k údajom o zákazníkoch. Všetci sú zaviazaní zabezpečiť, aby údaje o zákazníkoch neboli viditeľné pre každého, kto by nemal mať k nim prístup. Na aplikačnú vrstvu používame logické obmedzenia, aby sme zabezpečili, že každý má prístup len k tej časti údajov o zákazníkoch, ktorá je potrebná na plnenie svojich pracovných povinností. Títo zamestnanci a dodávatelia majú zakázané používať tieto povolenia na zobrazenie údajov o zákazníkoch, pokiaľ to nie je potrebné..

Audity sú súčasťou bezpečnosti a proaktívne prehodnocujeme prístupy na štvrťročnej báze alebo vždy, keď  príde niekto nový / niekto odíde. Používame silné heslá, expirácie hesiel a blokovanie neaktívnych a podozrivých účtov, aby sme udržali bezpečnosť. Okrem vyššie uvedeného používame multifaktorovú autentifikáciu (“MFA”) a šifrovanie hesiel cez manažment hesiel.

Infraštruktúra

Portál je hostovaný na serveroch Cloudways. Pripojenie serverov do siete internet je silne naddimenzované. Na žiadnom servera nie je ani v špičkách prekročené 20% kapacity linky. V prípade potreby a nadmerného množstva nových užívateľov, prípadne veľkého množstva naraz prihlásených užívateľov, využívame možnosť poskytovateľa serverov na okamžité zvýšenie servera na vyšší výkon.

Dostupnosť a zotavenie po havárii

Približná dostupnosť služby Marketing Player je 99,9%. Naša infraštruktúra funguje na systémoch, ktoré sú odolné voči poruchám na jednotlivých serveroch. Náš operačný tím každoročne testuje opatrenia na obnovu po havárii. 

Údaje o zákazníkoch sú uložené redundantne na viacerých miestach v dátových centrách poskytovateľa hostingu, aby sa zabezpečila dostupnosť. Máme osvedčené postupy zálohovania a obnovy, ktoré umožňujú obnovu z dôvodu veľkej katastrofy. Údaje o zákazníkoch a náš zdrojový kód sa automaticky pravidelne zálohujú.

Monitorovanie a zaznamenávanie

Naše riešenie je monitorované na viacerých úrovniach. Používame infraštruktúru ako aj nástroje na monitorovanie našich stránok. 

Životný cyklus vývoja softvéru

Náš vývojový proces je postavený na najlepších technikách, ktoré sa používajú pri tvorbe webových aplikácií.. Často optimalizujeme pracovný tok podľa našich súčasných potrieb a poučení. Používame testovacie prostredie pre analýzu a optimalizáciu našich stránok a až následne implementujeme zmeny, tak aby zákazník neprišiel do kontaktu s chybou na našich stránkach. Vďaka zálohám a nastavenému procesnému riadeniu tvorby softwaru vieme vrátiť funkčnosť do pôvodného stavu ak sa náhodou vyskytne chyba na ostrom prostredí.

Správa a reakcia na incidenty

Náš tím je zodpovedný za riadenie a reakciu na incidenty. Rovnako je pripravený čeliť externým útokom, alebo je pripravený ak by došlo k úniku dát.

Naším hlavným cieľom sú:

 • aktívne preskúmať logy súvisiace s bezpečnosťou a vyhľadávať akékoľvek známky bezpečnostného incidentu alebo zraniteľnej časti systému;
 • reagovať na bezpečnostné incidenty v súlade s našimi pravidlami o hlásení a reakcii na incidenty v oblasti bezpečnosti.

V prípade porušenia bezpečnosti okamžite upozorníme na akýkoľvek neoprávnený prístup k údajom o zákazníkoch. 

Ak zistíme, že došlo k úniku dát okrem povinného nahlásenia na dozorný úrad nad ochranou osobných údajov v lehote do 72 hodín, rovnako informujeme aj dotknuté fyzické osoby, že nastal tento únik.

Bug Bounty

________________________________________

V prvom rade by sme vám chceli poďakovať, že sa snažíte urobiť internet bezpečnejším a že sa staráte o bezpečnosť našej platformy, teda aj o našich užívateľov.

Snažíme sa o to, aby sme udržali tempo s priemyselnými normami, a to tým, že vykonáme nepretržité bezpečnostné kontroly ako prirodzenú súčasť nášho vývojového životného cyklu a zapojením rešpektovaných tretích strán do vykonávania našich pravidelných penetračných testov.

Ale uvedomujeme si, že ste mohli objaviť niečo, čo by mohlo byť považované za zraniteľnosť. Bohužiaľ, v súčasnosti nemáme program Bug Bounty. V prípade, že ste objavili niečo, čo by sme si mali byť vedomí, budeme radi, ak s nami zdieľate takéto nálezy.

V závislosti od rozsahu a dôsledkov objavenej chyby by sme vás mohli odmeniť.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa bezpečnosti, radi Vám odpovieme. Kontaktujte nás na adrese info@marketingplayer.sk a budeme reagovať čo najrýchlejšie.